Małżeństwo


W świadomości wielu współczesnych chrześcijan istnieje sporo zamieszania, a czasem zwykłej niewiedzy, dotyczącej podstawowych prawd o sakramentalnym związku małżeńskim.

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz. W czasie obrzędów zawierania sakramentu małżeństwa, nowożeńcy wyrażają zgodę poprzez trzykrotne „tak” na istotne dla ważności małżeństwa przymioty: jedność, płodność i nierozerwalność.

Domaga się tego dobro samych małżonków, a także ich dzieci. Wzajemna wierność i nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa nie jest tylko zarządzeniem kościelnym, ale wynika z prawa Bożego, które wyraźnie potwierdził Jezus Chrystus: „A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem” (Mt 19,6), oraz: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo, i jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10,11-12). Nierozerwalność małżeństwa jest zgodna również z naturą człowieka, służy jego dobru. Jest czymś oczywistym dla małżonków, którzy się wzajemnie kochają. Broni ich przed budzącymi się czasem podejrzeniami i przed pokusą odejścia. Brak trwałości małżeństwa godzi przede wszystkim w dobro dzieci, jest niesprawiedliwością, źródłem krzywdy, bólu i cierpienia. Bezwarunkowa wierność małżeńska, która dzisiaj wielu ludziom wydaje się być czymś niezrozumiałym, jest również wyrazem niepodważalnej godności człowieka. „Nie można przecież żyć tylko na próbę, jak nie można na próbę umierać. Nie można też na próbę kochać, na próbę i na jakiś czas przyjmować człowieka”. (Jan Paweł II, 15 XI 1980).

Inaczej na nierozerwalność małżeństwa zapatruje się prawo cywilne, które zezwala na rozwód, a osobom rozwiedzionym umożliwia zawarcie nowego związku. Człowiek wierzący winien jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w sumieniu wiąże go prawo Boże, a nie ludzkie i ze swego postępowania zostanie przez Boga rozliczony. „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Wielkość sakramentu małżeństwa domaga się dobrego przygotowania do jego przyjęcia. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie (por. KKK 1362).

Dlatego też przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie w naszym Kościele obejmuje 3 etapy:
- przygotowanie dalsze, czyli przygotowanie realizowane w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych;
- przygotowanie bliższe, czyli katechizacja przedmałżeńska np. na poziomie szkoły średniej;
- przygotowanie bezpośrednie, czyli katechizacja przedślubna;

To ostatnie przygotowanie obejmuje:
- spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej;
- katechezę przedślubną z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii sakramentu;
- spotkania w poradni rodzinnej;
- spowiedź przedślubną;

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:
- aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu;
- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
- dowód osobisty;
- świadectwo nauki religii;
- zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim;
- zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wywieszone zapowiedzi. Strona spoza parafii otrzyma dokument z prośbą o wywieszenie zapowiedzi w swej macierzystej parafii. Po ogłoszeniu zapowiedzi w parafii należy dostarczyć potwierdzenie do kancelarii parafialnej.

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych dekanatu zagwiździańskiego w roku 2021 w Poradni Rodzinnej – Jełowa ul. Wolności 17 (obok kościoła).

TERMIN 3: 08.05.2021r., 15.05.2021r., 22.05.2021r., 29.05.2021r.
TERMIN 4: 04.09.2021r., 11.09.2021r., 18.09.2021r., 25.09.2021r.


Oprócz nauk obowiązkowych prezentujemy film: pt. „Chodźmy do domu” oraz spotkania z osobami świeckimi np. Małżonków Wspólnoty „Rodziny Zastępczej”. Narzeczeni zapisują się w Poradni o g. 19:15 na początku terminu.

Bliższe informacje: www.jelowa.parafialnastrona.pl. (link: Porady).

Natomiast narzeczeni nie posiadający świadectwa religii z zakresu szkoły średniej powinni ukończyć dodatkowo kurs katechumenatu przedmałżeńskiego. Przed Mszą św. ślubną świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające spowiedź.

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.