Cmentarz parafialny


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W POKOJU


Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.


1. Cmentarz w Pokoju jest własnością Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pokoju.

2. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz, który zarządza nim samodzielnie.

3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza pod opieką dorosłych.

4. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.

5. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.

6. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

7. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Pokładne to opłata składana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okras 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków.

9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu miejsca.

10. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach grób może być ponownie użyty do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłatę (tzw. prolongatę). Opłata ta pobierana jest po upływie 20 lat od momentu pochówku.
13. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.

14. Wpływy z pokładnego, prolongat, rezerwacji miejsc i postawienia pomnika są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu.

15. W przypadku niedostatku materialnego rodziny wysokość opłat zostanie zmniejszona.

16. Dysponent grobu (osoba która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

17. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

- dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
- dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy każdy boku po 0,5m.
- dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

18. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokości 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy od każdego boku po 0,5 m.

19. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy - na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

20. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 05,m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

21. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

22. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.

23. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

24. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.

25. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

26. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

27. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika - nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonywanie. Należy zadbać o uprzątniecie miejsca po wykonanych pracach.

28. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu.

29. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się na cmentarzu po uprzedniej segregacji odpadów.

30. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

31. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 listopada 2011 roku.

Cmentarz Parafialny zostaje podzielny na 6 sektorów, każdy sektor na rzędy i numery grobów.


***


Plan cmentarza (plik pdf, 62kB)