Eucharystia


„Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, usta­nowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” [Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47].

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki - stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181). Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:
- wszystkie niedziele roku;
- Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
- Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
- Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
- Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);
- Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
- Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemienia­my w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą. By przyjąć Komunię św. trzeba: być wolnym od ciężkich grzechów I mięć dobrą intencję, to znaczy: nie dla zwyczaju, z próżności, ze względów lu­dzkich, ale z miłości Boga i bliźniego;

Czas postu przed przyjęciem Komunii św. ograniczono w ostatnich latach
do jednej godziny. Napoje alkoholowe nie są dopuszczalne, natomiast wo­da w ogóle nie łamie postu. Również chorzy mogą przyjmować lekarstwa bez ograniczenia w czasie.

Wierni powinni w życiu i obyczajach zachowywać to, co otrzymali w spra­wowaniu Eucharystii. Zatem niech każdy po uczestnictwie we Mszy św. zadba o spełnianie dobrych uczynków, podobanie się Bogu, właściwe postępowanie oraz wzrost pobożności i miłości bliźniego. Niech stawia sobie jako zadanie przepoje­nie świata duchem chrześcijańskim i dawanie świadectwa Chrystusowi.

"Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, więź miłości, modlitwy kapłanów." św. Jan Chryzostom

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii udzielana jest dzieciom klasy III szkoły podstawowej.
Przygotowanie dokonuje się przez udział w katechezie szkolnej oraz przez co miesięczne spotkania przy parafii.
W roku 2023 I Komunia św. 14 maja, Rocznica I Komunii św. 21 maja.
W roku 2024 I Komunia św. 12 maja, Rocznica I Komunii św. 19 maja.
W roku 2025 I Komunia św. 11 maja, Rocznica I Komunii św. 18 maja.
W roku 2026 I Komunia św. 10 maja, Rocznica I Komunii św. 17 maja.